webbplatsbesökare

Vilka personuppgifter och varför?

När du besöker https://oliver-twist.se/ (”Webbplatsen”) samlar Oliver Twist in information om din IP-adress. Notera att även vissa andra företag än Oliver Twist samlar in din IP-adress vid besök på Webbplatsen i samband med användning av tredjepartscookies. Hur detta sker samt hur du kan gå tillväga för att begränsa eller stänga av cookies i din webbläsare beskrivs Oliver Twists Information om cookies.

Ändamålen med att vi behandlar din IP-adress är att förhindra intrång, incidenter och övrigt missbruk av våra tjänster på Webbplatsen, för att föra statistik över besökare på Webbplatsen, lokalisera land och språkval samt för att göra uppdateringar och förbättringar av Webbplatsen.

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse att förhindra missbruk och att ha en väl fungerande Webbplats.

Oliver Twist behandlar också dina kontaktuppgifter för ändamålet att skicka dig nöjdhetsundersökningar .

Retsgrundlaget for behandling af dina kontaktuppgifter för ändamålet att skicka dig nöjdhetsundersökningar er vores legitime interesse i at genomföra sådana undersökningar i syfte att kunna föra statistik över användningen av våra produkter samt utvärdera och förbättra våra produkter

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar din IP-adress så länge som det är nödvändigt för ovan nämnda ändamål.

Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Information som du väljer att ange i våra nöjdhetsundersökningar anonymiseras så snart vi har fått ditt svar så att de inte kan hänföras till dig.

Vem delar vi dina personuppgifter till?

Oliver Twist kan komma att dela dina personuppgifter till andra företag inom den koncern i vilken Oliver Twist ingår samt samarbetspartners vid t.ex. tillhandhållande av IT-tjänster. Dessa mottagare behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Oliver Twist vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda mottagare.

Oliver Twist kan också komma att dela dina personuppgifter till andra företag som behandlar dina personuppgifter självständigt utan att vi styr hur personuppgifterna behandlas. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana företag för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. När dina personuppgifter delas med sådana företag som är självständigt personuppgiftsansvariga hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets information om personuppgifter.

Oliver Twist kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller vid misstanke om brott.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till ett land utanför EU/EES såsom USA, t.ex. om vi delar dina uppgifter med andra företag inom den koncern i vilken Oliver Twist ingår.

Oliver Twist lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns rättslig grund och tillräckliga garantier för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Oliver Twist vidtar i så fall alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Oliver Twist vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Läs om dina rättigheter här.

Kontakt, frågor och klagomål

Läs om hur du bl.a. kontaktar Oliver Twist här.

 

Forbrugerpanel
DIBS - Payments made easy