Kundtjänst

Vilka personuppgifter och varför?

När du kontaktar kundservice behandlar vi de personuppgifter som du delger till oss.

Ändamålet med att vi behandlar dina personuppgifter är att vi ska kunna administrera ditt kundtjänstärende.

Våra rättsliga grunder för behandlingen är vårt berättigade intresse av att administrera ditt kundtjänstärende samt kunna ge dig bra service. Dina uppgifter kan också i övrigt komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enlig lag, såsom t.ex. produktsäkerhetslagen.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar dina uppgifter så länge som kundtjänstärendet (anspråk, klagomål etc.) pågår och raderar uppgifterna två år efter att ärendet avslutats.

Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vem delar vi dina personuppgifter till?

Oliver Twist kan komma att dela dina personuppgifter till andra företag inom den koncern i vilken Oliver Twist ingår samt samarbetspartners vid t.ex. tillhandhållande av IT-tjänster. Dessa mottagare behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Oliver Twist vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda mottagare.

Oliver Twist kan också komma att dela dina personuppgifter till andra företag som behandlar dina personuppgifter självständigt utan att vi styr hur personuppgifterna behandlas. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana företag för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. När dina personuppgifter delas med sådana företag som är självständigt personuppgiftsansvariga hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets information om personuppgifter.

Oliver Twist kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller vid misstanke om brott.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till ett land utanför EU/EES såsom USA, t.ex. om vi delar dina uppgifter med andra företag inom den koncern i vilken Oliver Twist ingår.

Oliver Twist lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns rättslig grund och tillräckliga garantier för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Oliver Twist vidtar i så fall alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Oliver Twist vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Läs om dina rättigheter här.

Kontakt, frågor och klagomål

Läs om hur du bl.a. kontaktar Oliver Twist här.

Forbrugerpanel
DIBS - Payments made easy