Jobbsökande

Vilka personuppgifter och varför?

Om du ansöker om jobb eller praktik hos Oliver Twist behandlar vi de uppgifter som du delger oss i din ansökan samt under rekryteringsprocessen. Uppgifterna omfattar ditt namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer), betyg, referenser, intyg och andra uppgifter du delger oss i ansökan (såsom i ditt CV och personliga brev).

De personuppgifter som behandlas samlas in direkt från dig själv i de fall du kontaktar Oliver Twist personligen eller via e-postmeddelande. Uppgifterna kan även komma att samlas in via något av de företag som Oliver Twist samarbetar med för genomförande av rekryteringar.

För de fall du går vidare i en rekryteringsprocess kan vi även komma att genomföra en bakgrundskontroll om dig i samarbete med ett externt företag. Innan sådan bakgrundskontroll genomförs kontaktar företaget dig och ber om ditt samtycke samt ger dig mer information om den aktuella behandlingen av dina personuppgifter.

Våra rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter avseende dig som är jobbsökande hos oss är våra berättigade intressen att kunna ta del av din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen för den tjänst du sökt hos oss, ditt samtycke (i tillämpliga fall) samt för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra och/eller dina rättigheter enligt arbetsrätten såsom om vi skulle bli föremål för anspråk enligt arbetsrättslig lagstiftning.

Med stöd av vårt berättigade intresse behandlas dina personuppgifter för ändamålen att:

Med stöd av ditt samtycke behandlas dina personuppgifter för ändamålet att spara dina uppgifter för eventuella framtida rekryteringsprocesser som kan passa för dig. Vänligen notera att om du har givit ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst ta tillbaka sådant samtycke.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificerats ovan. När de gäller den del av vår behandling av dina personuppgifter som grundar sig på vårt berättigade intresse behandlar vi som huvudregel inte dina personuppgifter efter avslutad rekryteringsprocess. För att kunna ta tillvara våra rättigheter enligt arbetsrättslig lagstiftning kan vi komma att behöva spara ansökningshandlingar även efter avslutad rekryteringsprocess under den tid som tillåts enligt tillämplig lagstiftning. Om vi kommer överens med dig om att vi får spara dina personuppgifter för eventuella framtida rekryteringar sparar vi dem så länge du samtycker till det eller vårt ändamål har upphört.

Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vem delar vi dina personuppgifter till?

Oliver Twist kan komma att dela dina personuppgifter till andra företag inom den koncern i vilken Oliver Twist ingår samt samarbetspartners vid t.ex. tillhandhållande av IT-tjänster. Dessa mottagare behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Oliver Twist vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda mottagare.

Oliver Twist kan också komma att dela dina personuppgifter till andra företag som behandlar dina personuppgifter självständigt utan att vi styr hur personuppgifterna behandlas. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana företag för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. När dina personuppgifter delas med sådana företag som är självständigt personuppgiftsansvariga hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets information om personuppgifter.

Oliver Twist kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller vid misstanke om brott.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till ett land utanför EU/EES såsom USA, t.ex. om vi delar dina uppgifter med andra företag inom den koncern i vilken Oliver Twist ingår.

Oliver Twist lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns rättslig grund och tillräckliga garantier för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Oliver Twist vidtar i så fall alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Oliver Twist vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Läs om dina rättigheter här.

Kontakt, frågor och klagomål

Läs om hur du bl.a. kontaktar Oliver Twist här.

Forbrugerpanel
DIBS - Payments made easy