Konsumentpanel

Vilka personuppgifter och varför?

Med anledning av din anmälan till vår konsumentpanel kan vi komma att behandla följande personuppgifter om dig:

Ändamålen med att vi behandlar ditt namn och din e-postadress, som du angett vid anmälan till konsumentpanelen, är att vi ska kunna skicka e-postmeddelanden till dig med information om nya produkter och om Oliver Twists verksamhet i allmänhet samt skicka dig förfrågningar om du vill ta emot produkttester och delta i våra nöjdhetsundersökningar. Om du inte anger ditt namn och e-mail kan vi inte skicka sådan information till dig.

Ändamålet med att vi behandlar din adress är att vi ska kunna skicka dig produkttester. Om du inte anger din adress kan vi inte skicka dig de produkttester som du tackat ja till att få.

Ändamålen med att vi behandlar dina personuppgifter som du väljer att ange i våra nöjdhetsundersökningar är för att vi ska kunna genomföra undersökningarna och därmed föra statistik över användningen av våra produkter samt utvärdera och förbättra våra produkter.

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att administrera utskicken av e-postmeddelanden med ovan nämnda innehåll samt produkttester till dig. Vår rättsliga grund för behandlingen av informationen som framkommer av nöjdhetsundersökningar är vårt berättigade intresse av att genomföra sådana undersökningar och därmed föra statistik över användningen av våra produkter samt utvärdera och förbättra våra produkter.

Rätt till att avanmäla dig från vår konsumentpanel

Ditt deltagande i konsumentpanelen är helt frivilligt och du har rätt att när som helst avanmäla dig från konsumentpanelen. För att avanmäla dig vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@oliver-twist.dk eller använd avanmälningslänken längst ned i våra e-postmeddelanden.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina kontaktuppgifter såsom namn, adress och e-postadress raderas så snart du har avanmält dig från konsumentpanelen.  Information som du väljer att ange i våra nöjdhetsundersökningar anonymiseras så snart vi har fått ditt svar så att de inte kan hänföras till dig.

Vem delar vi dina personuppgifter till?

Oliver Twist kan komma att dela dina personuppgifter till andra företag inom den koncern i vilken Oliver Twist ingår samt samarbetspartners vid t.ex. tillhandhållande av IT-tjänster. Dessa mottagare behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Oliver Twist vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda mottagare.

Oliver Twist kan också komma att dela dina personuppgifter till andra företag som behandlar dina personuppgifter självständigt utan att vi styr hur personuppgifterna behandlas. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana företag för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. När dina personuppgifter delas med sådana företag som är självständigt personuppgiftsansvariga hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets information om personuppgifter.

Oliver Twist kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller vid misstanke om brott.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till ett land utanför EU/EES såsom USA, t.ex. om vi delar dina uppgifter med andra företag inom den koncern i vilken Oliver Twist ingår.

Oliver Twist lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns rättslig grund och tillräckliga garantier för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Oliver Twist vidtar i så fall alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Oliver Twist vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Läs om dina rättigheter här.

Kontakt, frågor och klagomål

Läs om hur du bl.a. kontaktar Oliver Twist här.

 

Forbrugerpanel
DIBS - Payments made easy